Nhảy tới nội dung

Tạo tài khoản payOS

Bước 1: Vào trang https://my.payos.vn/login để đăng nhập.

Example banner

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản đăng nhập bạn có thể đăng ký thủ công, điền thông tin đầy đủ vào các trường ở trang đăng ký => Ấn Tạo tài khoản

Example banner

Bước 3: Giao diện sau khi tạo tài khoản thành công:

Example banner