Nhảy tới nội dung

SDKs

Các thư viện và script giúp tích hợp nhanh payOS vào hệ thống của merchant.

Server-side SDKs

Cài đặt với npm

npm install @payos/node --save

Cài đặt với yarn

yarn add @payos/node

Web SDKs

payOS reactpayOS reactpayOS JSpayOS JS

payOS cung cấp script-js hỗ trợ mở link thanh toán

<script src="https://cdn.payos.vn/payos-checkout/v1/stable/payos-initialize.js"></script>