Nhảy tới nội dung

Webhook thông tin thanh toán

payOS Webhook

Webhook nhận thông tin thanh toán Webhook

Webhook của cửa hàng dùng để nhận dữ liệu thanh toán từ payOS, Dữ liệu mẫu

Request Body schema: application/json
code
required
string

Mã lỗi

desc
required
string

Thông tin lỗi

required
object
signature
required
string

Chữ kí để kiểm tra thông tin, chi tiết dữ liệu mẫu

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
}

Response samples

Content type
application/json
{
}