Nhảy tới nội dung

Return URL

Sau khi thực hiện thanh toán trình duyệt sẽ điều hướng về trang mà người dùng đã khai báo ở returnUrl đã được khai báo trong API tạo link thanh toán. Ngược lại, nếu người dùng hủy thanh toán, trình duyệt sẽ điều hướng về cancelUrl.

returnUrlcancelUrl sẽ được gắn các query params chứa thông tin thanh toán phục vụ cho việc xử lý ở phía giao diện người dùng.

Ví dụ về Return URL:

thông tin

https://your-website.com/return-url/?code=00&id=2e4acf1083304877bf1a8c108b30cccd&cancel=true&status=CANCELLED&orderCode=803347

Mô tả dữ liệu trả về qua Query Params:

TênGiá trịMô tảTập giá trị
code00Mã lỗi
  • 00 - Thành công
  • 01 - Invalid Params
id2e4acf1083304877bf1a8c108b30cccdPayment Link Idstring
canceltrueTrạng thái hủy
  • true - Đã hủy thanh toán
  • false - Đã thanh toán hoặc chờ thanh toán
statusCANCELLEDTrạng thái thanh toán
  • PAID - Đã thanh toán
  • PENDING - Chờ thanh toán
  • PROCESSING - Đang xử lý
  • CANCELLED - Đã hủy
orderCode803347Mã đơn hàngnumber