Nhảy tới nội dung

Bắt đầu

Chào mừng bạn đến trang tài liệu của payOS.

Hướng dẫn lập trình viên tích hợp payOS để xử lý giao dịch Thanh toán chuyển khoản Napas 24/7 của khách hàng.

Xác nhận đơn hàng tức thời với VietQR Pro và không cần qua trung gian.

Cách tích hợp payOS với hệ thống của Merchant

  • Code để tạo link thanh toán
  • Code xử lý returnUrlcancelUrl để nhận thông báo kết quả Thanh toán và Huỷ đơn hàng trên giao diện.
  • Code webhook để nhận kết quả thanh toán của một đơn hàng.

Luồng hoạt động

  • Bước 1: Khách hàng thực hiện mua hàng trên Website hoặc ứng dụng của merchant và lựa chọn thanh toán trực tuyến Napas 247 cho đơn hàng.
  • Bước 2: Website hoặc ứng dụng của merchant tiến hành gọi tạo link thanh toán, payOS sẽ kiểm tra dữ liệu và trả về kết quả chứa link thanh toán. Khi hệ thống của merchant nhận kết quả link thanh toán cần chuyển hướng khách hàng của bạn đến trang checkout của payOS bằng cách mở link thanh toán từ kết quả.
  • Bước 3: Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã VietQR từ link thanh toán.
  • Bước 4: Giao dịch ghi nhận thành công tại ngân hàng, payOS sẽ trả kết quả thành công về returnUrl gồm: trạng thái, mã đơn hàng, mã link thanh toán, ... Từ kết quả nhận được trên returnUrl Website hoặc ứng dụng của merchant hiển thị giao diện thành công.
  • Bước 5: Sau khi có kết quả ở giao diện, đồng thời payOS sẽ gửi một kết quả với đầy đủ thông tin thanh toán tới Webhook của cửa hàng được thiết lập trên https://my.payos.vn, sau đó merchant cập nhật trạng thái đơn hàng phù hợp.

Rate limits

Để đảm bảo dịch vụ ổn định, payOS API xác định giới hạn truy cập trên mỗi lần gọi.

Nếu thực hiện quá nhiều yêu cầu cùng một lúc, thì bạn sẽ nhận một kết quả HTTP là 429 Too Many Requests