Thoả thuận sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng payOS!

PayOS cung cấp một nền tảng (“Nền tảng”) cho phép bạn sử dụng tài khoản ngân hàng như một cổng thanh toán đa dụng (“Tài khoản”) chỉ với 05 phút đăng ký.

Thỏa thuận dịch vụ người dùng cuối (“Thỏa thuận”) này là thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Casso, chủ sở hữu của payOS (“payOS”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này hoặc truy cập vào Website payOS, bạn đồng ý với Thỏa thuận này và xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để làm như vậy. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho công ty của mình hoặc tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc công ty của của mình hoặc tổ chức đó với Thỏa thuận này; (ii) bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận này; và (iii) bạn đồng ý với Thỏa thuận này thay mặt cho bên mà bạn đại diện. Nếu bạn không có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc công ty của bạn hoặc tổ chức hiện hành, vui lòng không chấp nhận Thỏa thuận này hoặc truy cập các tính năng được đề cập trong Thỏa thuận này.

Xin lưu ý rằng Thỏa thuận này không áp dụng cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các nhà phát triển Ứng dụng. Các dịch vụ đó tuân theo Điều khoản sử dụng dành cho nhà phát triển của chúng tôi và các điều khoản khác.

Tạo hồ sơ payOS

Bạn cần tạo một hồ sơ với payOS để sử dụng một số tính năng nhất định của Nền tảng. Bạn cần đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu bạn biết về bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép Hồ sơ payOS của bạn.

Kiểm soát và Trách nhiệm.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để sử dụng Tài khoản của mình với Nền tảng và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc sử dụng của bạn, cũng như mọi quy tắc và nguyên tắc mà chúng tôi đăng tải. Bạn không được (1) sử dụng hoặc truy cập Tài khoản hoặc dữ liệu liên quan của bất kỳ ai khác, (2) gửi thông tin về danh tính hoặc Tài khoản của bất kỳ ai khác hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc (3) sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích lừa đảo, bất hợp pháp hoặc gây hiểu lầm nào . Bạn cũng đồng ý không (a) sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật hoặc tìm cách truy cập trái phép vào Nền tảng hoặc các hệ thống, dữ liệu hoặc mã nguồn có liên quan, (b) bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Nền tảng, (c) thuê, cho thuê, cung cấp quyền truy cập hoặc cấp phép phụ cho bất kỳ yếu tố nào của Nền tảng cho bên thứ ba hoặc sử dụng Nền tảng thay mặt hoặc để cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, (d) sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Nền tảng hoặc xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào của payOS, (e) truy cập Nền tảng cho các mục đích cạnh tranh hoặc xuất bản bất kỳ thông tin về điểm chuẩn hoặc hiệu suất nào về Nền tảng hoặc (f) sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy giảm chức năng của Nền tảng hoặc can thiệp, làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến những người dùng khác.

Cách payOS sử dụng dữ liệu của bạn.

Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của người dùng cuối của chúng tôi để tìm hiểu cách payOS sử dụng dữ liệu liên quan đến Tài khoản của bạn (ví dụ: thông tin đăng nhập Tài khoản và thông tin số dư của bạn). Bạn cũng nên tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về những gì chúng tôi thu thập từ việc sử dụng các trang web của chúng tôi. 

Quyền đối với Nền tảng.

Lưu ý rằng payOS sở hữu tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Nền tảng (các tính năng của Hồ sơ payOS) cũng như các trang web và công nghệ có liên quan của chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi phản hồi, đề xuất hoặc thông tin đầu vào khác về Nền tảng, chúng tôi có thể sử dụng chúng mà không bị hạn chế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NỀN TẢNG (BAO GỒM ỨNG DỤNG PAYOS) ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ,” VÀ MỌI VIỆC SỬ DỤNG LÀ DO BẠN TỰ QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU RỦI RO. PAYOS, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC KHÁC, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, QUYỀN SỞ HỮU, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. PAYOS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG DỮ LIỆU CỦA BẠN SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ HOẶC PAYOS SẼ DUY TRÌ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO MÀ KHÔNG BỊ MẤT.

Trách nhiệm pháp lý đối với nền tảng của chúng tôi: TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PAYOS, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM: (A) BẤT KỲ LỢI NHUẬN BỊ MẤT, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC, SỰ THẤT BẠI CỦA CƠ CHẾ BẢO MẬT, TỔN THẤT TÀI CHÍNH, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, PHỤ THUỘC HOẶC HẬU QUẢ NÀO CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO HOẶC (B) BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC KHOẢN TIỀN NÀO VƯỢT QUÁ, TỔNG CỘNG, SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG NỀN TẢNG.

Thông báo

PayOS có thể cung cấp thông báo hoặc thông tin liên lạc cho bạn thông qua email được liên kết với hồ sơ payOS của bạn, thông qua các phương pháp hợp lý khác. Tất cả các thông báo, yêu cầu và thông tin liên lạc khác gửi tới payOS theo Thỏa thuận này phải được gửi bằng văn bản tới văn phòng payOS (Công Ty TNHH CASSO, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, I.102D Khu Công Nghệ Phần Mềm, Khu Phố 6, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (kèm theo bản sao) và sẽ được coi là đã cung cấp khi được giao.

Kết thúc Thỏa thuận này.

Bất cứ lúc nào theo quyết định của mình, payOS có thể chấm dứt hoặc đình chỉ Thỏa thuận này (hoặc việc bạn sử dụng Nền tảng) có hoặc không có thông báo và vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, kể cả khi payOS nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. payOS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ việc chấm dứt hoặc đình chỉ nào, cũng như hành động đó sẽ không hạn chế bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà payOS có thể có. Ngoại trừ quyền sử dụng Nền tảng của bạn, Thỏa thuận này sẽ tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào.

Về Thỏa thuận này.

Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của payOS. payOS có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này cho các chi nhánh của mình hoặc liên quan đến việc sáp nhập, bán, tổ chức lại hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác. Ngoài ra, các chi nhánh, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của payOS có thể thực hiện các quyền của payOS hoặc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này. Việc miễn trừ phải được lập thành văn bản và không có ngụ ý nào về việc miễn trừ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền cho là không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và có đầy đủ hiệu lực. Thỏa thuận này là thỏa thuận cuối cùng, đầy đủ và độc quyền giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này và thay thế tất cả các hiểu biết và thỏa thuận trước đó hoặc đương thời liên quan đến vấn đề đó, dù bằng miệng hay bằng văn bản. Trong Thỏa thuận này, các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và thuật ngữ “bao gồm” (và các thuật ngữ tương tự) sẽ được hiểu không giới hạn.

payOS có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian. Trừ khi chúng tôi chỉ định khác, các sửa đổi sẽ có hiệu lực (và chi phối việc sử dụng Nền tảng trong tương lai, bao gồm Hồ sơ payOS của bạn) khi chúng tôi đăng phiên bản đã sửa đổi. payOS sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về các sửa đổi và bạn có thể phải đồng ý với phiên bản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Nền tảng.